Sống, Làm việc và Hưởng thụ đặng cấp với căn hộ Rome Diamond Lotus Phúc Khang